Enum z atrybutem Flags

Załóżmy, że mamy zdefiniowaną stałą listę dostępnych pół formularza: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć.
Pola te mogą być wyświetlane w różnych konfiguracjach, np. Imię z nazwiskiem, nazwisko z datą urodzenia lub tylko płeć. Pomijając fakt że z reguły typy wyliczeniowe łamią zasadę Open/Closed principle (http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_otwarte-zamkni%C4%99te) i zastosowanie ich w tym przypadku może nie jest najlepszym pomysłem, to jednak chcąc pokazać jak zachowuje się typ Enum oznaczony atrybutem Flags pokuszę się o przygotowanie właśnie takiego przykładu.

  [Flags]
  public enum FieldType
  {
    None, //0000
    FirstName, //0001
    LastName, //0010
    DateOfBirth, //0100
    Gender //1000
  }

Ze względu na atrybut Flags, każda wartość typu wyliczeniowego odzwierciedla teraz flagę w postaci binarnej. Dzięki temu możemy posłużyć się bitowym operatorem OR (suma logiczna), w celu definicji jakie pola mają się pokazywać na formularzu, oraz AND (iloczyn logiczny) w celu określenia jakie flagi zostały wykorzystane.

Poniższy przykład definiuje pola imię, nazwisko i data urodzenia. Binarnie kombinacja tych flag przedstawia się jako: 0111.

DisplayHelper.Display(FieldType.FirstName | FieldType.LastName | FieldType.DateOfBirth);

Chcąc określić jakie flagi zostały wykorzystane, stosujemy operator AND.

  public class DisplayHelper
  {
    public static void Display(FieldType fieldType)
    {
      if (DetermineFieldType(fieldType, FieldType.FirstName))
        Console.WriteLine("Display First name field");

      if (DetermineFieldType(fieldType, FieldType.LastName))
        Console.WriteLine("Display Last name field");

      if (DetermineFieldType(fieldType, FieldType.DateOfBirth))
        Console.WriteLine("Display Date of birth field");

      if (DetermineFieldType(fieldType, FieldType.Gender))
        Console.WriteLine("Display gender field");
    }

    private static bool DetermineFieldType(FieldType fieldType, FieldType compareTo)
    {
      return (fieldType & compareTo) == compareTo;
    }
  }

W metodzie DetermineFieldType wykonywana jest operacja iloczynu logicznego (AND).
Chcąc określić, czy flaga 0111 (odpowiadająca zastosowaniu trzech typów: FirstName, LastName i DateOfBirth), przekazana jako parametr wywołania metody Display, zawiera w sobie np. pole FirstName, wykonywana jest operacja iloczynu logicznego (0111 AND 0001) = 0001, która potwierdza, że typ FirstName (0001) ma zostać wyświetlony na formularzu.

W .NET 4.0. do tego celu można wykorzystać metodę HasFlag() i metoda ta wygląda wówczas w ten sposób

    private static bool DetermineFieldType(FieldType fieldType, FieldType compareTo)
    {
      return fieldType.HasFlag(compareTo);
    }
Advertisements

Decorator Pattern

Zastosowanie wzorca Decorator na przykładzie produktu i ofert specjalnych.
Wzorzec ten pozwala nam na dynamiczną zmianę/rozszerzanie zachowania istniejących klas.

  public abstract class Item
  {
    public abstract int Id { get; set; }

    public abstract string Name { get; set; }

    public abstract decimal Price { get; set; }
  }

Klasa Product dziedziczy z naszej abstrakcyjnej klasy Item.

  public class Product : Item
  {
    public override int Id { get; set; }

    public override string Name { get; set; }

    public override decimal Price { get; set; }
  }

Definicja abstrakcyjnej klasy dekoratora dla typu Item, wraz z implementacją wyliczenia nowej ceny dla produktu.

  public abstract class ProductDecoratorBase : Item
  {
    private readonly Item _item;

    public decimal Discount { get; protected set; }

    public ProductDecoratorBase(Item item)
    {
      _item = item;
    }

    public override int Id
    {
      get
      {
        return _item.Id;
      }
      set
      {
        _item.Id = value;
      }
    }

    public override string Name
    {
      get
      {
        return _item.Name;
      }
      set
      {
        _item.Name = value;
      }
    }

    public override decimal Price
    {
      get
      {
        var newPrice = _item.Price - Discount;

        return newPrice < 0 ? 0 : newPrice;
      }
      set
      {
        _item.Price = value;
      }
    }
  }

Definicja klasy SpecialOffer na bazie naszego dekoratora z promocyjnym upustem w wysokości 500zł.

  public class SpecialOffer : ProductDecoratorBase
  {    
    public SpecialOffer(Item product) : base(product)
    {
      Discount = 500;  
    }        
  }

Definicja klasy WeekendSpecialOffer na bazie naszego dekoratora z promocyjnym upustem w wysokości 750zł.

  public class WeekendSpecialOffer : ProductDecoratorBase
  {    
    public WeekendSpecialOffer(Item item) : base(item) 
    {
      Discount = 750;
    }
  }

Poniżej przykład zastosowania zaimplementowanego wzorca.

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Decorator
      Item laptop = new Product { Id = 1, Name = "Laptop", Price = 2545M };

      SpecialOffer specialOfferForMouse = new SpecialOffer(laptop);
      Console.WriteLine("Special price {0}", specialOfferForMouse.Price);

      WeekendSpecialOffer weekendOffer = new WeekendSpecialOffer(laptop);
      Console.WriteLine("Special weekend price {0}", weekendOffer.Price);

      Console.WriteLine("Original price {0}", laptop.Price);
    }
  }

Wynik działania aplikacji:

Zastosowanie JavaScript Revealing Module Pattern

Podczas pisania aplikacji z zastosowaniem JavaScript bardzo przypadł mi do gustu wzorzec Revealing Module Pattern do uporządkowania i ustrukturyzywania kodu. Poniżej przykład

var dataService = function () {
  var serviceBase = '/Service/',

  getTravels = function (callback) {
    $.getJSON(serviceBase + 'GetTravels', function (data) {
      callback(data);
    });
  },

  getPlacesInTravel = function (travelId, callback) {
    $.getJSON(serviceBase + 'GetPlacesInTravel', { travelId: travelId }, function (data) {
      callback(data);
    });
  },

  getPlaces = function (callback) {
    $.getJSON(serviceBase + 'GetPlaces', function (data) {
      callback(data);
    });
  };

  return {
    getTravels: getTravels,
    getPlacesInTravel: getPlacesInTravel,    
    getPlaces: getPlaces
  };
} ();

Dzięki temu wzorcowi w bardzo przejrzysty sposób możemy enkapsulować logikę związaną z jakimś zagadnieniem w jednym miejscu i dodatkowo mieć wpływ, dzięki słowu kluczowemy return, jakie metody będą publiczne.

Następnie samo wywołanie sprowadza się do następującego kawałka kodu

dataService.getPlacesInTravel(value, renderPlacesInTravel);