WCF, net.tcp i svcutil

Chcąc wystawić WCF po protokole innym niż http, np.: net.tcp, i mieć możliwość wygenerowania Proxy dla naszego serwisu, musimy wykonać aktywację TCP. Czynności z tym związane opisane są na stronach MSDN.
Generalnie sprawa sprowadza się do dodania dodatkowego endpointu do naszego serwisu z bindingiem mexTcpBinding i kontraktem IMetadataExchange.

<endpoint address="mex" binding="mexTcpBinding" contract="IMetadataExchange" />

Po tych czynnościach jesteśmy w stanie wygenerować Proxy narzędziem svcutil.exe, np.:

svcutil net.tcp://localhost/MyService/Service1.svc/mex
Advertisements

Egzamin 70-515

Dzisiaj podszedłem do egzaminu 70-515 Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 i udało mi się go zdać z wynikiem 940 punktów. Wynik uważam za bardzo dobry, a moje zadowolenie potęguje jeszcze fakt, że dokonałem tego przy pierwszym podejściu. Myślę, że na tym jednym egzaminie nie poprzestanę i wkrótce podejdę do kolejnych ze ścieżki dla developerów.

DisplayName attribute

Definicja atrybutu, pozwalającego na nadanie specyficznej nazwy właściwościom klasy. Jeżeli podamy resourceKey i resourceType, wówczas nazwa będzie pobierana ze zdefiniowanych resoursów.

Atrybut ten posłużył mi, podczas przygotowywania biblioteki do eksportu danych do formatu CSV na podstawie definicji klasy.
Dzięki temu atrybutowi w pliku wyjściowym generowane są nagłówki w odpowiednim języku.

  /// 
  /// Specifies the display name for a propery.
  /// 
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Property, AllowMultiple = false)]
  public class DisplayNameAttribute : Attribute
  {
    private string _displayName;
    /// 
    /// Gets a display name. If ResourceKey and ResourceType are provided then this value is taken from resources.
    /// 
    public string DisplayName
    {
      get
      {
        SetDisplayNameByResourceKey();
        return _displayName;
      }
    }

    private string ResourceKey { get; set; }

    private Type ResourceType { get; set; }

    /// 
    /// Initializes a new instance of the DisplayNameAttribute class.
    /// 
    /// The display name.
    public DisplayNameAttribute(string displayName)
    {
      _displayName = displayName;
    }

    /// 
    /// Initializes a new instance of the DisplayNameAttribute class.
    /// 
    /// The resource key indicates display name in resources.
    /// The resource type where resource key is included.
    public DisplayNameAttribute(string resourceKey, Type resourceType)
    {
      ResourceKey = resourceKey;

      ResourceType = resourceType;
    }

    private void SetDisplayNameByResourceKey()
    {
      if (ResourceType == null || ResourceKey == null)
        return;

      PropertyInfo property = ResourceType.GetProperty(ResourceKey, BindingFlags.Public | BindingFlags.Static | BindingFlags.NonPublic);

      if (property == null)
        throw new InvalidOperationException(string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, Resources.DisplayNameResources.DisplayNameAttribute_ResourceTypeDoesNotHaveProperty,
                                 ResourceType.FullName, ResourceKey));
      if (property.PropertyType != typeof(string))
        throw new InvalidOperationException(string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, Resources.DisplayNameResources.DisplayNameAttribute_ResourcePropertyNotStringType,
                            property.Name, ResourceType.FullName));

      _displayName = (string)property.GetValue(null, null);
    }
  }

Poniżej użycie na przykładzie klasy User

public class User
  {
    public int Id { get; set; }
    
    [DisplayName("FirstName", typeof(Resources.DisplayName))]
    public string FirstName { get; set; }

    [DisplayName("Last Name")]
    public string LastName { get; set; }

    [DisplayName("DateOfBirth", typeof(Resources.DisplayName))]
    public DateTime? DateOfBirth { get; set; }    

    public string Email { get; set; }
  }

Pobranie nazwy właściwości z obiektu

    
    public static string GetName<T>(Expression<Func<T, object>> expression) 
    {
      ExpressionType type = expression.Body.NodeType;

      if (type == ExpressionType.MemberAccess)
        return ((MemberExpression)expression.Body).Member.Name;

      if (type == ExpressionType.Convert)
        return ((MemberExpression)((UnaryExpression)expression.Body).Operand).Member.Name;

      if (type == ExpressionType.Call)
        return ((MethodCallExpression)expression.Body).Method.Name;

      throw new ArgumentException("Unknown expression type: " + type);
    }

… i użycie

var propertyName = NameHelper.GetName<Customer>(s => s.CustomerId);