Czytanie excela przez OleDB

public class ExcelReaderHelper
    {
        /// <summary>
        /// List of Worksheet names
        /// </summary>
        public List<string> WorkSheetNames { get; private set; }  

        private string connectionString;

        /// <summary>
        /// Read the excel file using OLEDB
        /// </summary>
        /// <param name="fileName">Path and file name of the Excel Workbook</param>
        public ExcelReaderHelper(string fileName)
        {            
            WorkSheetNames = new List<string>();

            OpenExcelFile(fileName);
        }

        public DataTable GetWorksheet(string worksheetName)
        {
            DataSet excelDataSet = new DataSet();

            using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString))
            {
                OleDbDataAdapter cmd = new OleDbDataAdapter("select * from [" + worksheetName + "]", con);

                con.Open();
                cmd.Fill(excelDataSet);
            }

            return excelDataSet.Tables[0];
        }

        public DataTable GetWorksheet()
        {
            string firstWorksheetName = WorkSheetNames.FirstOrDefault();

            if (string.IsNullOrEmpty(firstWorksheetName)) return new DataTable();

            return GetWorksheet(firstWorksheetName);
        }

        private void OpenExcelFile(string fileName)
        {            
            //read a 97-2003 file
            connectionString = string.Format("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};Extended Properties=\"Excel 8.0;HDR=NO;IMEX=1;\"", fileName);

            using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString))
            {
                con.Open();

                //get all the available sheets
                DataTable dataSet = con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null);

                foreach (DataRow row in dataSet.Rows)
                {
                    WorkSheetNames.Add(row["TABLE_NAME"].ToString());
                }
            }
        }
    }

IMEX=1 – czyta wszystkie dane jako string (Uwaga! Należy pamiętać, że formatowanie kwot (np. cen) będzie zgodne z ustawieniami regionalnymi (culturą) servera/usługi, na którym/która to czytanie wykonuje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s